УДРУЖЕЊЕ СРБА

КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

 

 

 

 

С Т А Т У Т

                               

 

 

 

 

 

Београд , 31. јануар 2015. године

 

 

На основу одредби члана 10,11 и 12 Закона о Удружењима (Сл. гласник РС бр: 51/09 и 90/11 на Оснивачкој Скупштини, одржаној дана 31.01.2015. године у Београду усвојен је:  

 С Т А Т У Т

          УДРУЖЕЊА СРБА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ У БЕОГРАДУ

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

    Члан  1.

          Удружење Срба са Косова и Метохије у Београду (у даљем тексту Удружење) је добровољно, невладино, ванстраначко и непрофитно Удружење грађана, формирано са циљем остваривања задатака по одредбама овог Статута, Програма рада и других нормативних аката  Удружења.

    Члан 2.

          Удружење има својство правног лица.

          Седиште удружења је у Београду.ул. Миклошићева бр. 11.

          Удружење има свој печат округлог облика са пуним називом удружења.

          Удружење има свој амблем са изгледом.__________

          Крсна слава и дан удружења је Видовдан.

          Удружење може формирати своје органке и у другим местима у Србији.

 

 

 

 

2. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА

                  

       Члан 3.

 

          Циљеви и задаци Удружења су:

-         брига, чување, неговање и афирмација традиционалних културних, историјских и духовних вредности Косова и Метохије,

-         брига и очување идентитета, као и  права Србса на територији Косова и Метохије

-         активно учествовање на учвршћивању нераскидиве везе српског народа на Косову и Метохији са Србима у осталом делу Србије, региону и дијаспори,

-         сарадња са свим институцијама државе Србије у остваривању програма и циљева Удружења,

-         активно учешће у  пројектима везаним за помоћ Србима на Косову и Метохији, за њихов опстанак и за повратак расељених и свих оних који су пореклом из Покрајине, а желе да се врате у свој завичај,

-         огранизовање хуманитарних акција и манифестација које имају за циљ конкретну помоћ Србима у Покрајини, као и оним који су морали напустити свој завичај и надају се  повратку,

-         сарадња са свим удружењима градова и региона са Косова и Метохије а имају седишта у централној Србији и АП Војводини и другим удружењима Срба из окружења и шире,

-         издавалачка делатност (билтени,  аудио и видео материјали) везани  за активност Удружења

-         посебна активност и сарадња са Српском православном Црквом и образовним установама на целој територији Србије, регионе и дијаспоре

-         презентација културних, историјских и духовних вредности Косова и Метохије на јавним трибинама, посебним манифестацијама широм Србије, региона и дијаспоре

-         остваривање других циљева и задатака, у складу са Програмом за које се, у одређеним тренутцима укаже потреба.

 

 

3. ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ

 

Члан 4.

 

Чланство у Удружењу  једобровољно.

Потписивањем приступнице, на добровољној бази, члан може постати сваки појединац, уз прихватање  Статута и Програма  рада Удружења.

На основу поднете приступницеи оцене  Комисије Удружења, Извршни одбор констатује да ли су испуњени услови за пријем и доноси одлуку о пријему.,.

Удружење ће штампати образац приступнице са свим релавантним подацима подносиоца захтева.

Висину чланарине, која се плаћа једном годишње својом одлуком утврђује Извршни одбор за сваку годину.

Удружење има и своје почасне чланове.

Почасне чланове бира Скупштина на предлог Извршног одбора Удружења.

 

 

 

 

Члан 5.

 

Члан Удружења има право:

- да равноправно и активно учествује у остваривању Програма Удружења,

- да бира и буде биран у органе Удружења у складу са Статутом и Програмом,

- подноси предлоге и иницијативе у вези са Програмом рада, или допуном Програма,

 

Члан Удружења има обавезе:

-         да поштује Статут Програм и друга нормативна акта Удружења и да  својим деловањем и понаша њем не нарушава углед Удружења.

 

Чланство у Удружењу престаје:

-         иступањем из чланства лично поднетом изјавом,  

-         одлуком  Извшног одбора Удружења о престанку чланства у складу са Статутом,

-         због не плаћањ чланарине.

 

 

4. ОРГАНИ УДРУЖЕЊА:

 

        Члан 6.

          Органи Удружења су:

-         Скупштина

-         Председник удружења

-         Извршни  одбор

-         Надзорни одбор

Мандат  органа удружења, као и њихових чланова траје 4 године уз могућност поновног избора.

 

1. СКУПШТИНА

       Члан 7.

 

Скупштину чине сви чланови Удружења

Скупштина се на редовнним седницама, састаје једном годишње, а по потреби може и чешће

Ванредна седница Скупштине, у случају да настану околности, може бити заказана на предлог Извршног одбора, Надзорног одбора или најмање 50 чланова Скупштине

Радном седницом Скупштине у редовном заседању пресадава председник удружења односно подпредседник или лице које из оправданих разлога одреди Скупштина.

Изборном и ванредном седницом Скупштине преседава радно председништво од 5 члана.

          За ванредну седницу Скупштине предлагач прецизира дневни ред.

          На ванредној седници Скупштине расправља се само о питањима због којих је седница заказана.

Уколико, на основу поднетог предлога председник, односно подпредседник Скупштине не сазове ванредну седницу у року од 8 дана од дана подношења захтева, Извршни одбор је дужан да закаже седницу.

          Редовну седницу Скупштине сазива председник удружења, односно лице у складу са одредбама овог члана.

За седницу Скупштине председник односно предлагач за ванредно заседање Скупштине обавештава  чланство  са предлогом дневног реда, времену и месту одржавања седнице јавним оглашавањем

 

 

 

Члан 8.

 

 

Скупштина:

-         доноси Статут, као и његове измене и допуне

-         усваја план и програм рада

-         доноси Пословник о  раду

-         доноси друга нормативна акта за која није пренела надлежност Извршном одбору,

-         бира   председника  удружења а потом на његов предлог и чланове Извршног одбора,

-         бира чланове Надзорног одбора

-         одлучује о престанку рада Удружења, у складу са законским одредбама и одредбама овог Статута,

-         одлучује о жалбама, поднетим од стране појединих или колективних чланова Удружења, по одлукама Управног одбора у првом степену. Одлука скупштине је коначна

-         преноси посебна овлашћења на Извршниодбор ради експедитивнијег рада, уз обавезу да донете одлукеИО буду верификоване на првој наредној седници Скупштине

-         Скупштине може заседати ако је присутна више од једне трећине чланова Удружења

-         На седницама Скупштине верификациона комисија подноси Извештај који Скупштина усваја

-         Скупштина пуноправно доноси одлуке већином гласова присутних чланова

-         Изузетноод предходног става, када се одлучује о усвајању Статута, изменама и допунама Статута или престанку рада Удружењаа Скупштина одлуку доноси двотрећинским већином присутних чланова.

 

 

 

2. ИЗВРШНИ ОДБОР

 

          Члан 9.

 

          Извршни одбор је извршни орган Удружења

          Извшни одбор броји 15 чланова

                   Извшни одбор пуноправно одлучује ако је на седници присутно више од половине чланова овог органа,

                    На првој седници после избора Извшни  одбор на предлог председника  бира пет подпредседника и именује секретара и благајника Удружења

                   Председник Удружења, је  истовремено  и председник  Извршног одбора удружења,

                   Председник Извршног одбора заступа Удружење у правном промету, потписује одлуке по свим питањима

                   У одсуству председника замењује га потпредседник кога он овласти.

         

                   Члан 10.

 

                   Извршни одбор

-         Руководи радом Удружења у складу са одредбама овог Статута и другим нормативним актима и одлукама Скупштине

-         брине се о условима за правилно функционисање у раду Удружења у целини и свих његових органа

-         Именује посебне Комисије и радна тела у циљу оперативнијег рада и спровођења одлука из надлежности Извршзног одбора, уз прецизно назначена овлашћења и питања којима се Комисија бави,

-         доноси одлуку о поверавању вођења финансијско-материјалног пословања лиценцираној агенцији, или именује лица која тај посао обављају у оквиру администрације удружења.

-         усваја годишње финансијске планове Удружења, разматра Извештаје на крају године – завршни рачун, који усваја пре подношења АПР-е

-         припрема седнице Скупштине Удружеења измене и допуне Статута или посебних одлука.

-  одлучује о свим другим питањима, везаним за рад

    Удружења а која нису у надлежности Скупштине.

 

3. НАДЗОРНИ ОДБОР

 

                   Члан 11.

 

          Надзорни одбор броји 3 члана

Надзорни одбор на првој седници бира председника

Надзорни одбор:

-         контролише рад свих органа Удружења, пословања финансијско-материјалне природе, као и све врсте обављања послова органа у складу са Статутом, осталим нормативним актима, законским прописима и одлукама Скупштине

-         указује у писменој форми на евентуалне неправилности, по својој процени, у раду појединаца и органа са предлогом доношења одлука и одговарајућих мера у циљу отклањања недостатака

 

 

 

 

 

 

 

Члан 12.

 

          Секретар удружења:

-         организује рад свих органа Удружења административно-организационе природе, припрема материјале у сарадњи са органима Удружења или појединцима

-         стара се о правилном вођењу целокупног рада Удружења

-         благовремено указује на евентуално кршење законских прописа или нормативних аката Удружења са предлогом отклањања истих.

 

 

 

 

 

 

5.  ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ И СРЕДСТВА УДРУЖЕЊА

 

Члан 13.

 

          Удружење средства за свој рад обезбеђује:

-         од чланарине

-         донација

-         посебних добровољних прилога појединаца или пријатеља Удружења

-         прихода од организовања манифестација

-         на друге начине, у складу са законским прописима

-         Удружење има свој жиро-рачун код изабране Банке

 

 

 

 

 

Члан 14.

 

          Рад органа и сваког појединца у Удружењу је потпуно на аматерској основи.

          Изузетно, уколико се створе услови, Извршни одбор може донети одлуку да се лицу задуженом за администра-тивно финансијске послове, одреди извесна накнада по одговарајућем уговору.

 

 

 

6. САВЕТ УДРУЖЕЊА

 

                   Члан 15.

          На предлог Извршног одбора Скупштина може донети одлуку о конституисању Савета Удружења, као неформалног органа с циљем да се ангажују заслужни појединци ради пружања помоћи саветодавног карактера, из свих области деловања и струка.

 

 

 

7. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

                   Члан 16.

 

          Тумачење појединих одредби овог Статута или ваљаност појединих Одлука, у случају потребе, даје Управни одбор Удружења са обавезом да о томе обавести Скупштину на првом њеном заседању

 

                  

 

 

               Члан 17.

 

          У случају престанка рада Удружења имовина и сва средства Удружења преносе се Епархији Рашко-Призренској.

 

               Члан 18.

 

          Овај Статут ступа на снагу даном његовог доношења а примењује се после извршне регистрације Удружења код АПР-е, сходно одредбама одговарајућих закона.

 

                  

           Члан 19.

          

          По свим питањима, која нису регулисана овим Статутом, непосредно ће се примењивати одредба Закона о Удружењима и другим прописима из ове области.

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА СРБА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

 

 

Идеја о формирању Удружења Срба Косова и Метохије (у даљем тексту Удружење) заснована је на трагичним чињеницама:

- да се последице бруталног прогона Срба са Косова и Метохије веома споро, а на кључним питањима готово никако, не отклањају;

- да се на тај начин етничко чишћење овог простора фактички намеће као готова чињеница, а међународне гаранције о "мултиетничком Косову и Метохији" све више личе на фарсу и превару;

- да се права Срба на Косову и Метохији у континуитету угрожавају од стране такозваних косовских институција, а пред тим институцијама прогнани Срби не могу да остваре готово никаква права;

- да су прогнани Срби у местима где данас живе суочени са многим тешкоћама у остваривању својих права и решавању животних проблема, чему у великој мери доприноси неорганизованост и недостатак јединственог наступа;

- да је у свеопштој кризи, међу прогнаним Србима, присутан осећај напуштености и немогућност испољавања својих аутентичних духовних потреба.

    

      Полазећи од ових чињеница, активност Удружења ће се одвијати у неколико праваца.

 

 

Заштита и остваривање права


    Удружење ће преко својих органа реаговати на све, а посебно на драстичне, случајеве кршења, узурпације и других видова угрожавања права Срба или њихове дискриминације по разним основама. У том смислу ће прикупљати одговарајуће податке, презентовати их јавности и упозоравати надлежне институције. Уколико процени да то не даје никакве резултате, Удружење ће иницирати и одговарајуће облике протеста.
Када су у питању прогнани Срби, Удружење ће, у складу са својим могућностима, пружати помоћ и подршку органима власти и надлежним институцијама у решавању њихових проблема, али и указивати на тешкоће и евентуалне пропусте у том правцу. Удружење ће својим члановима пружати и правну помоћ и одговарајуће информације у вези проблема с којима се суочавају.

 

 

Истраживање, указивање, предлагање


     Када је реч о општим и принципијелним питањима везаним за права косметских Срба, Удружење ће подстицати научне раднике и ствараоце и апеловати на одговарајуће институције да дају допринос компетентном и објективном истраживању и сагледавању тих питања. На основу тога, Удружење ће на различите начине деловати, а пре свега указивањем и предлагањем решења, како се ова питања не би паушално и неодговорно третирала на било ком нивоу, а нарочито у такозваним косовским институцијама.

 

 

Традиција, солидарност, јединство


     Неговање традиције и подстицање и развијање солидарности и јединства међу косметским Србима биће међу најзначајнијим активностима Удружења. Подржаваћемо, али и непосредно учествовати у манифестацијама тог карактера, а према могућностима и сами ћемо их организовати.

 

 

Културно-забавне и хуманитарне активности


     Удружење ће се ангажовати на афирмацији стваралаца из области културе са Косова и Метохије у Београду и шире у Србији. У том циљу, помагаће, па и непосредно организовати, промоције књига, ликовне изложбе, музичке и позоришне представе и слично. Преко својих представника и на друге начине бићемо присутни и на манифестацијама те врсте које се организују на Косову и Метохији. У Београду, а по могућности и у другим већим градовима Србије, повремено ћемо организовати културно-забавне вечери, где ћемо афирмисати дружење и солидарност. У оквиру тих вечери организоваћемо и одговарајуће хуманитарне акције. Организоваћемо и посете културноисторијским споменицима, а пре свега манастирима, на Косову и Метохији.

 

 

Видовдан


     Видовдан ће, како је на скупштини и одлучено, бити Слава Удружења.
Сваке године, поводом Видовдана, биће организовано Косметско вече у Београду, а делегација Удружења ће посетити Газиместан и учествовати на Видовданском песничком причешћу у Грачаници, као и на осталим манифестацијама.

 

 

Сарадња


     Удружење ће у првом реду инсистирати на сарадњи са свим удружењима Срба са Косова и Метохије и самим тим бити кровна асоцијација која ће омогућити њихову тешњу сарадњу и јединство у циљевима.
Удружење се неће мешати у страначку опредељеност својих чланова, али се оно неће приклањати ни једној страначкој опцији. Међутим, полазећи од чињенице да је једини прави ослонац косметским Србима држава Србија, Удружење ће настојати да што боље сарађује са њеним органима и институцијама.
Удружење ће настојати да остварује и што боље односе са Српском православном црквом и сарадњу са њеним свештенством.

 

 

 

Информисање


     Удружење ће своје чланове информисати о свим питањима. У том циљу повремено ће издавати интерни билтен за своје чланство, а чланови извршног органа ће бити у непосредном контакту са огранцима и повереницима, при чему ће размењивати информације и усаглашавати активност.
Саопштењима, конференцијама за штампу и другим видовима анимирања јавности, Удружење ће настојати да утиче, не само на јавно мњење, већ и на одговарајуће институције и органе власти, како би се успешније и ефикасније решавали проблеми и положаји косметских Срба, како оних који су прогнани, тако и оних који су остали да живе на Космету.
Удружење ће имати свој веб сајт који ће користити за међусобну комуникацију, као и за информисање, како чланства, тако и најшире јавности.

 

 

 

 

Душан Симић – Уводно излагање на Оснивачкој скупштини Удружења Срба Косова и Метохије, oдржаној 31. 01. 2015. године.

 

Поштовани учесници Оснивачке скупштине Удружења Срба Косова и Метохије, у име Организационог одбора овог скупа, све вас поздрављам. Посебно поздрављам присутне госте. Пре скоро годину дана родила се идеја о формирању једног оваквог удружења. Око те идеје се окупио један број људи и у форми Иницијативног одбора наставио да је разрађује. У Одбору су били: др Петар Чолић, Новица Сојевић, Предраг Ристић, Бошко Буха, Никола Сарић, Звонимир Стевић, др Драган Турањанин, Зоран Филиповић, Љубо Вујовић, Слободан Милошевић, Јован Симић, Светомир Миљковић, Предраг Арсић, Драган Лазић, Душан Симић, Момир Јефтић, Сретен Митровић.

У међувремену су остварени непосредни контакти са већим бројем суграђана који су, такође, прогнани са Космета, као што су: Живојин Митровић, др Радивоје Паповић, Петар Костић, Мишо Албијанић, Ацо Обрадовић, Ђокица Станојевић, др Љубиша Башчаревић, Саша Мијатовић, Петар Јакшић, Бане Вујанац, Света Јакшић, Љубо Чимбуровић, Дојчин Секулић, Драган Дамјановић, Миливоје Јелић, Марко Мартиновић. Разговарано је и са руководством „Покрета за Косово и Метохију у Србији“. Сви су, готово без изузетка, подржали формирање удружења и, у мањој или већој мери, допринели осмишљавању његових циљева и задатака.

Међу дилемама које су се појавиле на самом почетку био је и назив удружења - да ли да се односи на Приштину, на Косовски округ или на Косово и Метохију у целини. Имали смо у виду и чињеницу да су већ формирана нека удружења, претежно на нивоу општина, и да су нека од њих веома активна.  Више  разлога нас је определило за назив „Удружење Срба Косова и Метохије“. Пре свега Приштину је непримерено одвајати од  Грачанице, Липљана, Косова Поља и Обилића. С друге стране,  Приштина је, као административни, културни и научни центар Покрајине, у краћем или дужем периоду, била боравиште  великом броју истакнутих српских стваралаца, функционера и студената из свих крајева Косова и Метохије.  Поред тога, програмски циљеви и задаци Удружења, које смо дефинисали, подједнако се односе на све Србе са Косова и Метохије, а једно од наших главних опредељења је  јачање јединства у деловању свих субјеката који се баве  остваривањем  њихових права и решавањем њихових проблема.Зато ћемо бити отворени за сарадњу са свим сличним удружењима и настојати да заједничким ангажовањем објединимо наше активности.

Поштовани оснивачи, oно око чега нисмо имали дилему припремајући оснивање  удружења, јесте тежак положај Срба, како прогнаних, тако и оних који су остали да живе на Косову и Метохији. Етничко чишћење, које је брутално спроведено, сада  се намеће као готова чињеница. Међународне гаранције о мултиетничком Косову и Метохији све  више личе на фарсу и превару. Пред такозваним институцијама Косова, Срби не могу да остваре готово никаква права, а прогнани Срби у местима где данас живе суочени су са мниогим тешкоћама. Немамо илузију о томе да ми можемо решити крупне проблеме с којима су суочени косметски Срби, па ни о томе да то може било ко решити онако како бисмо то ми желели. Али, можемо  стално указивати и подсећати на те проблеме и тако спречавати њихово заташкавање. Можемо бити помоћ и подршка органима Републике Србије у решавању тих проблема, али указивати и на тешкоће и еветуалне пропусте у том правцу. Можемо реаговати на случајеве  кршења, узурпације и других видова угрожавања  права Срба на Косову и Метохији и на њихову дискриминацију по разним оосновама и о свему томе упозоравати и међународну заједницу.   Можемо подстицати развијање  солидарности и јединства међу нама самима. Можемо се ангажовати на неговању наше традиције и духовног наслеђа, на афирмацији стваралаштва наших чланова, на дружењу  нас и наше деце и неговању оданости нашем косовском завичају и нашем косовском завету.

Срби Косова и Метохије знају и у потпуности имају разумевање за тешко, пре свега економско, стање  у коме се држава Србија налази. Можда је могло боље, или више, али дајемо себи за право да се надамо и да очекујемо почетак решавања озбиљних, тешких и нагомиланих  проблема Срба са Косова и Метохије након стварања  економски јаче и развијеније демократске државе Србије и делимо мишљење  да ће се то десити ускоро.

Желим да нагласим да смо ми нестраначка, невладина организација. Не интересује нас страначка опредељеност наших чланова јер се нећемо приклањати ни једној страначкој опцији. Међутим, полазећи од чињенице  да је једини прави ослонац косметским Србима држава Србија, наше удружење ће настојати да што боље сарађује са њеним органима и институцијама. Настојаћемо да остварујемо што боље односе и са Српском православном црквом  и сарадњу са њеним свештенством.

Драги пријатељи, oсмишљавајући ова опредељења,  наш  иницијативни одбор  је, по својој форми, прерастао у Организациони одбор који је припремио ову скупштину. Припремљени су предлози Статута, Програма активности и Оснивачког акта, с којима ћете бити упознати, а основне информације имате и на флајеру који сте добили. Имаћемо и своју интернет адресу (Веб сајт) који ће нам омогућити да се о свему међусобно информишемо.Напомињем да не сматрам да су предложена документа савршена и да неће  бити допуњавана и усавршавана. Зато се и надам да ће наредне активности допринети сагледавању још бољих и прихватљивијих решења.

Са данашње скупштине упућујемо добронамерну поруку за сарадњу нашој држави Србији,  међународној заједници и комшијама Албанцима.  

Х  В  А  Л  А  !                       

 

 

 

   

Регистар удружења

5000096998613

БУ 2017/2015

Дана 12.03.2015. године

Београд

 

     Регистратор Регистрa удружења који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 27. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/09), и члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, број 99/2011,83/14), одлучујући о јединственој регистрационој пријави оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника: Удружење Срба Косова и Метохије у Београду, коју је поднео/ла:

 

Име и презиме: Душан Симић

 

доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

     Усваја се јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника и региструје се у Регистар удружења:

 

Назив: Удружење Срба Косова и Метохије у Београду

Облик организовања: Удружење

Скраћени назив: Удружење Срба КиМ 

Седиште и адреса: Миклошићева 11,Београд-Вождовац,Србија

Матични број: 28168101

ПИБ: 108898702

Датум оснивања: 31.01.2015

Датум доношења Статута: 31.01.2015

Делатност удружења: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења

Подаци о заступнику:

     Име и презиме: Душан Симић

     ЈМБГ: 1102957910050

     Адреса: Миклошићева 11, Београд-Вождовац, Србија

Предвиђено време на које се удружење оснива: Неограничено

Област остваривања циљева:

     Активно учешће у пројектима везаним за помоћ Србима на Косову и Метохији, за њихов опстанак и за повратак расељених и свих оних који су пореклом из покрајине а желе да се врате у свој завичај.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

     Подносилац јединствене регистрационе пријаве број БУ 2017/2015, поднео је дана 09.03.2015. године, регистрациону пријаву за регистрацију:

Удружење Срба Косова и Метохије у Београду

     у Регистар удружења и документацију заведену у потврди о поднетој регистрационој пријави број БУ 2017/2015.

     Поступајући у складу са одредбом члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, подношењем јединствене регистрационе пријаве, БУ 2017/2015, дана 09.03.2015, подносилац је задржао право приоритета одлучивања о тој пријави, засновано подношењем пријаве која је решењем регистратора БУ 1492/2015 одбачена, јер је утврђено да нису испуњени услови из члана 14. став 1. тачка 2), 5), 6), 7), 8), 9), 10) истог Закона.

     Проверавајући испуњеност услова за регистрацију, прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију и услови прописани одредбом члана 26. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, број 80/2002...2/2012), и у складу са одредбом члана 16. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре је донео одлуку као у диспозитиву.

     Поука о правном средству:
     Против овог решења подносилац пријаве може изјавити жалбу министру надлежном за послове државне управе, у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања решења на интернет страни Агенције за привредне регистре. Жалба се предаје преко Агенције за привредне регистре, уз доказ о уплати таксе од 430 динара прописану тарифним бројем 6., Закона о републичким административним таксама, на рачун број 840-742221843-57, прималац Буџет Републике Србије. 

 

 

РЕГИСТРАТОР

                              

Нивес Чулић

Newsletter
Уколико желите да будете на време информисани о најновијим активностима Удружења, пријавите се за пријем newslettera.


Удружење Срба Косова и Метохије је добровољно, невладино, нестраначко и непрофитно удружење грађања. Међу главним циљевима Удружења је допринос остваривању свих права Срба на Косову и Метохији, као равноправног народа на својој територији.

Удружење ће учествовати у свим пројектима за помоћ Србима на Косову и Метохији и њихов опстанак и за повратак расељених.

КОНТАКТ